Get Adobe Flash player


Contactmomenten

Naast het mondelinge contact tijdens het halen (en brengen) met de pedagogisch medewerkers zijn er ook andere contact momenten met ouders.

Dagelijkse overdracht
Tijdens het brengen en halen vindt er altijd een mondelinge overdracht plaats; in de ochtend vertelt de ouder hoe het met het kind gaat en of er bijzonderheden zijn, bij het ophalen vertelt de pedagogisch medewerker over hoe de dag geweest is.

Konnect
Konnect is het ouderportaal van SamSam. Via Konnect kunnen ouders extra- en ruildagen aanvragen, verslagen met foto’s van het eigen kind lezen in het digitale schriftje, nieuwsbrieven lezen en informatie over SamSam terugvinden.

Oudergesprekken
Wanneer een kind nieuw begint bij SamSam, worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek begint op kantoor, en vindt daarna op de groep plaats. In het gesprek wordt o.a. besproken hoe het met het kind gaat. Ook wordt er verteld over de regels en het dagritme op de groep, worden de ouders rondgeleid op de groep en wordt het wenschema besproken.

Wanneer een kind overgaat naar een andere groep, wordt er een overgangsgesprek gevoerd met de ouders door de pedagogisch medewerkers van de nieuwe groep.

Eenmaal per jaar ontvangen ouders een kindverslag via het ouderportaal. Aan de hand van dit verslag voeren de pedagogisch medewerkers gesprekken met ouders van circa 20 minuten. In het verslag worden het welbevinden van het kind en de ontwikkeling van het kind beschreven. Dit gesprek vindt plaats met 9 maanden, 1 jaar 9 maanden, 2 jaar 9 maanden, 3 jaar 9 maanden. Mocht er tussendoor behoeften zijn aan een gesprek vanuit ouders of pedagogisch medewerkers bieden wij hier graag gelegenheid toe.

Ouderavond
Een keer per jaar vindt er een ouderavond plaats waarin specifieke groepsgerichte onderwerpen en algemene thematische onderwerpen ten aanzien van opvoeding aan bod komen. De ouderavond wordt verzorgd door de PM-ers van de groepen en is vanaf 19:30 uur tot 22:00 uur.

Jaarlijks uitje
Eenmaal per jaar organiseert SamSam een uitje voor het hele kinderdagverblijf, voor ouders én kinderen.

20160915_124422